અંજાર પંથકમાં વાવાઝોડા સાથે ભયંકર વરસાદ, Weather of Gujarat#વરસાદનીઆગાહી

#weatherofgujarat

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar