మన శరీరంలోని "షట్చక్రాల" వివరాలు తెలుసా?know about The Sevan Chakras and their significance||Yes Tvమూలధారం గుదస్థానం, స్వాధిష్ఠానం తు మేహనం
నాభిస్తు మణి పూరాఖ్యం హృదయాబ్జ మనాహతం
తాలుమూలం విశుద్ధాఖ్యం ఆజ్ఞాఖ్యం నిటలాంబుజం
సహస్రారం బ్రహ్మరంధ్ర ఇత్యగమ విదో విదుః
– వీటిని ఊర్థ్వలోక సప్తకమంటారు.

Yes TV (we are every where)
Please Subscribe to:

#yestv #goumathasuresh #shatchakralu

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar